วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Research

----------------------------------------------------------------------------------
Domain of Research is Computing Machinery in 2013 :
+ Embedded system
+ Electronic circuit design
+ Control engineering system

----------------------------------------------------------------------------------


Electrical and Computer Engineering Research (ECER), Dec 2017

นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ข้อมูลและผลงาน   NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, Detail and completed projects   Researches in 2009-2017 :: R...