วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ระบบวัดและประเมินผลพลังงานทดแทน , Measurement and Evaluation system of Renewable energy. 2014.งานวิจัยต้นแบบ 2550-2557


ชื่อผลงานวิจัย ระบบตรวจสอบชิ้นงานในระบบงานอุตสาหกรรม RFID


ชื่อผลงานวิจัย ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม


ชื่อผลงานวิจัย ระบบประเมินพลังงานไฟฟ้า ในโรงงานขนาดเล็กชื่อผลงานวิจัย ระบบทดสอบคุณภาพของแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB


ชื่อผลงานวิจัย ระบบควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมประสานโลหะแผ่นในโรงงานอุตสาหกรรม


ชื่อผลงานวิจัย เครื่องแสดงปริมาณการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง

Contacts:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
รายละเอียดเพิ่มเติม [CV]
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

How to setting IDE (Eclipse) on the Ubuntu 14.04 LTS
 
Step 1: Install JDK as follows:

http://devahoy.com/2014/03/how-to-install-java-jdk-on-ubuntu/

After finished installation then check in terminal :
type:
java -version

results:
java version "1.8.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

It has completed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Step 2: Install IDE (Eclipse JEE) 

http://www.sysads.co.uk/2014/04/install-latest-eclipse-ide-ubuntu-14-04-13-10/


After finished, you must start Eclipse then
First time to Ubuntu start
In search type : eclipse then Enter

or

Open Terminal (press Ctrl+Alt+T) then type : eclipse then Enter

 
you will see Eclipse for implementation tool.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Electrical and Computer Engineering Research (ECER), Dec 2017

นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ประวัติย่อ NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, CV Researches in 2009-2017 :: Research 2017 :: [Updated on December...