วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Electrical and Computer Engineering Research (ECER), Dec 2017


นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ข้อมูลและผลงาน 

NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, Detail and completed projects 

Researches in 2009-2017


:: Research 2017 :: [Updated on December 2017]

Project 8 : ระบบควบคุมและแสดงผล พิกัด มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด Induction motor 3 Phases ในการ monitoring มอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 5 ตัว และคำนวนอัตราค่าเฉลี่ย Average parameter value สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ควบคุมระบบงานอุตสาหกรรม ตลอดจน มีโมดูลและโซลูชั่นในการขับสัญญาณและ IoT on time system



Project 9 : ระบบวัดประสิทธิภาพการทำงานของกล้องไอพี (IP-camera) และการแจ้งเตือนสำหรับสำนักงาน บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม
(SYSTEM OF IP-CAMERA OPERATED EFFICIENCY AND ALERT SYSTEM, 





Project 10 : Material Temp. real time control system is managed by Cent OS and basic networking system via IoT.




Project 11: UL Machine Learning V 1.0





Project 12 : Active 16 bits Encoder โดยใช้ MOSFET ทำหน้าที่ ขับและขยายสัญญาณ เพื่อทำ Quantized Signal




Project 13 : PLC Automations Setting vs Combined Machine Learning of Line Process






::Research 2016::

Project 7 : Power Factor Optimization with 65 nodes monitoring and detection. 


Project 6 : ระบบแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าโรงงาน 50 จุด เพื่อประเมินค่าการใช้พลังงานโหลดจริงและจัดการโดย CentOS server (LAMP)


Project 5 : ระบบแสดงสถานะของเซิร์ฟเวอร์(เครื่องแม่ข่าย) และ พอร์ตสื่อสาร ต่างๆ อย่างง่ายๆ สำหรับการมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์






Project 4: ระบบ RFIDs control and security, ประยุกต์ด้าน วิศวกรรมโลจิสติกส์



Electrical and Computer Engineering Research (ECER), Dec 2017

นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ข้อมูลและผลงาน   NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, Detail and completed projects   Researches in 2009-2017 :: R...