วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Electrical and Computer Engineering Research (ECER), 2015


นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ข้อมูลและผลงาน

NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, Detail and completed project Profiles

Researches in 2009-2017

  1. Research project REV.II 2016, RFIDs Control and Security with AES-256.
  2. ระบบมอนิเตอร์ระดับกำลังไฟฟ้าที่เกิดจาก Inductive loads โดย Fuzzy PID Controllers 2016.
  3. อัลกอลิทึมระบบวัดและวิเคราะห์ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ประเภทอินดักตีฟโหลดและการประเมินผลประสิทธิภาพทางพลังงานกรณีตัวประกอบกำลังโดยใช้เทคนิคการจำแนกกลุ่ม.
  4. ระบบวัดและวิเคราะห์โหลดสมดุลย์ (Load balancing evaluations) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส.
  5. อุปกรณ์แสดงผลปริมาณค่ากำลังไฟฟ้าจำนวน 50 nodes บน mobile application.
  6. ระบบวัดและประเมิน Inventory RFID Security with the AES.
  7. ระบบ Smart Card Signalling Security.
  8. เครื่องมือวัดและแสดงผลระบบ PLC Automation ผ่าน Android platform.
  9. ระบบวิเคราะห์ Lighting of Small Industry (200 KVA)และการประเมินกำลังส่องสว่าง.
  10. ระบบประเมิณค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก.

Research 2016

Project 7 : Power Factor Optimization with 65 nodes monitoring and detection. 


Project 6 : ระบบแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าโรงงาน 50 จุด เพื่อประเมินค่าการใช้พลังงานโหลดจริงและจัดการโดย CentOS server (LAMP)


Project 5 : ระบบแสดงสถานะของเซิร์ฟเวอร์(เครื่องแม่ข่าย) และ พอร์ตสื่อสาร ต่างๆ อย่างง่ายๆ สำหรับการมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์


Project 4: ระบบ RFIDs control and security, ประยุกต์ด้าน วิศวกรรมโลจิสติกส์