วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Electrical and Computer Engineering Research (ECER), Dec 2017


นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ประวัติย่อ

NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, CV

Researches in 2009-2017


:: Research 2017 :: [Updated on December 2017]

Project 8 : ระบบควบคุมและแสดงผล พิกัด มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด Induction motor 3 Phases ในการ monitoring มอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 5 ตัว และคำนวนอัตราค่าเฉลี่ย Average parameter value สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ควบคุมระบบงานอุตสาหกรรม ตลอดจน มีโมดูลและโซลูชั่นในการขับสัญญาณและ IoT on time systemProject 9 : ระบบวัดประสิทธิภาพการทำงานของกล้องไอพี (IP-camera) และการแจ้งเตือนสำหรับสำนักงาน บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม
(SYSTEM OF IP-CAMERA OPERATED EFFICIENCY AND ALERT SYSTEM, 

Project 10 : Material Temp. real time control system is managed by Cent OS and basic networking system via IoT.
Project 11: UL Machine Learning V 1.0

Project 12 : Active 16 bits Encoder โดยใช้ MOSFET ทำหน้าที่ ขับและขยายสัญญาณ เพื่อทำ Quantized Signal
Project 13 : PLC Automations Setting vs Combined Machine Learning of Line Process


::Research 2016::

Project 7 : Power Factor Optimization with 65 nodes monitoring and detection. 


Project 6 : ระบบแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าโรงงาน 50 จุด เพื่อประเมินค่าการใช้พลังงานโหลดจริงและจัดการโดย CentOS server (LAMP)


Project 5 : ระบบแสดงสถานะของเซิร์ฟเวอร์(เครื่องแม่ข่าย) และ พอร์ตสื่อสาร ต่างๆ อย่างง่ายๆ สำหรับการมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์


Project 4: ระบบ RFIDs control and security, ประยุกต์ด้าน วิศวกรรมโลจิสติกส์วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ระบบวัดและประเมินผลพลังงานทดแทน , Measurement and Evaluation system of Renewable energy. 2014.งานวิจัยต้นแบบ 2550-2557


ชื่อผลงานวิจัย ระบบตรวจสอบชิ้นงานในระบบงานอุตสาหกรรม RFID


ชื่อผลงานวิจัย ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม


ชื่อผลงานวิจัย ระบบประเมินพลังงานไฟฟ้า ในโรงงานขนาดเล็กชื่อผลงานวิจัย ระบบทดสอบคุณภาพของแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB


ชื่อผลงานวิจัย ระบบควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมประสานโลหะแผ่นในโรงงานอุตสาหกรรม


ชื่อผลงานวิจัย เครื่องแสดงปริมาณการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง

Contacts:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
รายละเอียดเพิ่มเติม [CV]
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

How to setting IDE (Eclipse) on the Ubuntu 14.04 LTS
 
Step 1: Install JDK as follows:

http://devahoy.com/2014/03/how-to-install-java-jdk-on-ubuntu/

After finished installation then check in terminal :
type:
java -version

results:
java version "1.8.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

It has completed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Step 2: Install IDE (Eclipse JEE) 

http://www.sysads.co.uk/2014/04/install-latest-eclipse-ide-ubuntu-14-04-13-10/


After finished, you must start Eclipse then
First time to Ubuntu start
In search type : eclipse then Enter

or

Open Terminal (press Ctrl+Alt+T) then type : eclipse then Enter

 
you will see Eclipse for implementation tool.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

RFID Server and LAMP

ชุดพัฒนา สำหรับ ไอที โปรแกรมเมอร์, Developers, และ Engineers ที่ต้องการพัฒนางานทางด้าน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม , อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ ,และการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ close loop controller , etc. 
http://v2ushop.lnwshop.com/  
สำหรับ โปรแกรมเมอร์ ที่ต้องการพัฒนางานทางอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ต้อง Android กับ LAMP : Linux +Apache+ MySQL+ Python ได้ถูกมาเป็น complement สำหรับงานด้านระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม ที่จับต้องได้ .......June 2013 , R F I D plant: 2nd ปรับค่า New configure ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลโดยให้ compatible กับ interrogator station จำนวน 10 สถานี และ รองรับ Active tag , Semi-active tagMore visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
WEBSITE :  

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งานวิจัย ระบบควบคุม อินดัคชั้่นมอเตอร์ 3 PH , PFC Free Master V/H

พัฒนา ต้นแบบ ระบบควบคุม อินดัคชั้่นมอเตอร์ 3 PH , PFC Free Master V/H

เจ้าของผลงานวิจัย : นาย เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
Author : NERAMITR CHIRAKANPHAISARN

Email address : MIT9BKK@GMAIL.COMMORE :
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :

Electrical and Computer Engineering Research (ECER), Dec 2017

นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ประวัติย่อ NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, CV Researches in 2009-2017 :: Research 2017 :: [Updated on December...