วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

How to setting IDE (Eclipse) on the Ubuntu 14.04 LTS
 
Step 1: Install JDK as follows:

http://devahoy.com/2014/03/how-to-install-java-jdk-on-ubuntu/

After finished installation then check in terminal :
type:
java -version

results:
java version "1.8.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

It has completed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Step 2: Install IDE (Eclipse JEE) 

http://www.sysads.co.uk/2014/04/install-latest-eclipse-ide-ubuntu-14-04-13-10/


After finished, you must start Eclipse then
First time to Ubuntu start
In search type : eclipse then Enter

or

Open Terminal (press Ctrl+Alt+T) then type : eclipse then Enter

 
you will see Eclipse for implementation tool.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

http://devahoy.com/2014/03/how-to-install-java-jdk-on-ubuntu/
เปลี่ยนสิทธิของตัวเองเป้น root
su root ใส่พาสของ root
1เช็คเวอร์ชั่นของตัว ubuntu
   file /sbin/init
2uninstall OpenJDK
sudo apt-get purge openjdk-*
3Create new folder
-cd /usr/local
-sudo mkdir -p /usr/local/java
4เปลี่ยนสิทธการเข้าถึงไดเรคทอรี่โดยใช้
sudo -s chmod a+x /usr/local/java
5เข้าไดเรคทอรี่ที่ดาวโหลดไฟล์ไว้
cd /home/cs2303/Desktop
6 ย้ายไฟล์  jdk-8u11-linux-x64.tar.gz
sudo -s cp -r jdk-8u11-linux-x64.tar.gz /usr/local/java
7 ย้ายไฟล์ eclip ไปที่ /usr/local/java
sudo -s cp -r eclipse-jee-helios-linux-gtk-x86_64.tar.gz /usr/local/java
8 ไปยังไดเรคทอรี่ /usr/local/java
cd /usr/local/java
9 เปลี่ยน Permission ให้ทุกคนใช้งานได้
- sudo -s chmod a+x jdk-8u11-linux-x64.tar.gz
- sudo -s chmod a+x eclipse-jee-helios-linux-gtk-x86_64.tar.gz
10 unzip file jdk
sudo -s tar xvzf jdk-8u11-linux-x64.tar.gz
11 unzip file eclip
sudo -s tar xvzf eclipse-jee-helios-linux-gtk-x86_64.tar.gz
12 เช็คว่าแตกไฟล์แล้ว
 ls -al  หรือ  ls -al /usr/local/java
13 cd /usr/local
sudo -s chmod a+x etc
14 create system path
sudo gedit etc/profile

พิมพืข้อความนี้ 

JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_11
PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin
JRE_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_11/jre
PATH=$PATH:$HOME/bin:$JRE_HOME/bin
export JAVA_HOME
export JRE_HOME
export PATH

แล้วเซฟ แล้วออก

15
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_11/bin/javac" 1sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_11/bin/javac


sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_11/jre/bin/java" 1
sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_11/jre/bin/java16 ทำการเช็คเวอร์ชั่น
java -version

ถ้าผ่านจะขึ้นข้อความประมาณนี้
java version "1.8.0_11"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_11-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.11-b03, mixed mode)

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

เซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว

Film motion sensor


More visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

RFID Server and LAMP

ชุดพัฒนา สำหรับ ไอที โปรแกรมเมอร์, Developers, และ Engineers ที่ต้องการพัฒนางานทางด้าน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม , อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ ,และการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ close loop controller , etc. 
http://v2ushop.lnwshop.com/  
สำหรับ โปรแกรมเมอร์ ที่ต้องการพัฒนางานทางอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ต้อง Android กับ LAMP : Linux +Apache+ MySQL+ Python ได้ถูกมาเป็น complement สำหรับงานด้านระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม ที่จับต้องได้ .......June 2013 , R F I D plant: 2nd ปรับค่า New configure ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลโดยให้ compatible กับ interrogator station จำนวน 10 สถานี และ รองรับ Active tag , Semi-active tagMore visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งานวิจัย ระบบควบคุม อินดัคชั้่นมอเตอร์ 3 PH , PFC Free Master V/H

พัฒนา ต้นแบบ ระบบควบคุม อินดัคชั้่นมอเตอร์ 3 PH , PFC Free Master V/H

เจ้าของผลงานวิจัย : นาย เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
Author : NERAMITR CHIRAKANPHAISARN

Email address : MIT9BKK@GMAIL.COMMORE :
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :   http://v2ushop.lnwshop.com/

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

รวมงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

งานวิจัยต้นแบบ
เพิ่มเติม ที่  http://v2ushop.lnwshop.com/MORE :
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :   http://v2ushop.lnwshop.com/