วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Electrical and Computer Engineering Research (ECER), 2015


นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ข้อมูลและผลงาน

NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, Detail and completed project Profiles

Researches in 2009-2017

  1. Research project REV.II 2016, RFIDs Control and Security with AES-256.
  2. ระบบมอนิเตอร์ระดับกำลังไฟฟ้าที่เกิดจาก Inductive loads โดย Fuzzy PID Controllers 2016.
  3. อัลกอลิทึมระบบวัดและวิเคราะห์ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ประเภทอินดักตีฟโหลดและการประเมินผลประสิทธิภาพทางพลังงานกรณีตัวประกอบกำลังโดยใช้เทคนิคการจำแนกกลุ่ม.
  4. ระบบวัดและวิเคราะห์โหลดสมดุลย์ (Load balancing evaluations) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส.
  5. อุปกรณ์แสดงผลปริมาณค่ากำลังไฟฟ้าจำนวน 50 nodes บน mobile application.
  6. ระบบวัดและประเมิน Inventory RFID Security with the AES.
  7. ระบบ Smart Card Signalling Security.
  8. เครื่องมือวัดและแสดงผลระบบ PLC Automation ผ่าน Android platform.
  9. ระบบวิเคราะห์ Lighting of Small Industry (200 KVA)และการประเมินกำลังส่องสว่าง.
  10. ระบบประเมิณค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก.

Research 2016

Project 7 : Power Factor Optimization with 65 nodes monitoring and detection. 


Project 6 : ระบบแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าโรงงาน 50 จุด เพื่อประเมินค่าการใช้พลังงานโหลดจริงและจัดการโดย CentOS server (LAMP)


Project 5 : ระบบแสดงสถานะของเซิร์ฟเวอร์(เครื่องแม่ข่าย) และ พอร์ตสื่อสาร ต่างๆ อย่างง่ายๆ สำหรับการมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์


Project 4: ระบบ RFIDs control and security, ประยุกต์ด้าน วิศวกรรมโลจิสติกส์วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ระบบวัดและประเมินผลพลังงานทดแทน , Measurement and Evaluation system of Renewable energy. 2014.งานวิจัยต้นแบบ 2550-2557


ชื่อผลงานวิจัย ระบบตรวจสอบชิ้นงานในระบบงานอุตสาหกรรม RFID


ชื่อผลงานวิจัย ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม


ชื่อผลงานวิจัย ระบบประเมินพลังงานไฟฟ้า ในโรงงานขนาดเล็กชื่อผลงานวิจัย ระบบทดสอบคุณภาพของแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB


ชื่อผลงานวิจัย ระบบควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมประสานโลหะแผ่นในโรงงานอุตสาหกรรม


ชื่อผลงานวิจัย เครื่องแสดงปริมาณการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง

Contacts:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
รายละเอียดเพิ่มเติม [CV]
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

How to setting IDE (Eclipse) on the Ubuntu 14.04 LTS
 
Step 1: Install JDK as follows:

http://devahoy.com/2014/03/how-to-install-java-jdk-on-ubuntu/

After finished installation then check in terminal :
type:
java -version

results:
java version "1.8.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

It has completed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Step 2: Install IDE (Eclipse JEE) 

http://www.sysads.co.uk/2014/04/install-latest-eclipse-ide-ubuntu-14-04-13-10/


After finished, you must start Eclipse then
First time to Ubuntu start
In search type : eclipse then Enter

or

Open Terminal (press Ctrl+Alt+T) then type : eclipse then Enter

 
you will see Eclipse for implementation tool.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

เซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว

Film motion sensor


Visit more:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
WEBSITE :  

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

RFID Server and LAMP

ชุดพัฒนา สำหรับ ไอที โปรแกรมเมอร์, Developers, และ Engineers ที่ต้องการพัฒนางานทางด้าน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม , อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ ,และการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ close loop controller , etc. 
http://v2ushop.lnwshop.com/  
สำหรับ โปรแกรมเมอร์ ที่ต้องการพัฒนางานทางอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ต้อง Android กับ LAMP : Linux +Apache+ MySQL+ Python ได้ถูกมาเป็น complement สำหรับงานด้านระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม ที่จับต้องได้ .......June 2013 , R F I D plant: 2nd ปรับค่า New configure ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลโดยให้ compatible กับ interrogator station จำนวน 10 สถานี และ รองรับ Active tag , Semi-active tagMore visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
WEBSITE :  

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งานวิจัย ระบบควบคุม อินดัคชั้่นมอเตอร์ 3 PH , PFC Free Master V/H

พัฒนา ต้นแบบ ระบบควบคุม อินดัคชั้่นมอเตอร์ 3 PH , PFC Free Master V/H

เจ้าของผลงานวิจัย : นาย เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
Author : NERAMITR CHIRAKANPHAISARN

Email address : MIT9BKK@GMAIL.COMMORE :
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :